Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 30/002/16